ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 50 50 45 45 43 43 40 40 16 16 194 194
วิทยาศาสตร์ 20 20 29 29 31 31 29 29 9 9 118 118
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 29 29 31 31 29 29 109 109
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 9 9 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 30 30 16 16 12 12 11 11 7 7 76 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 7 7 7 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 30 30 16 16 12 12 11 11 69 69
รวมทั้งหมด 50 50 45 45 43 43 40 40 16 16 194 194