ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 801 801 655 655 387 387 296 296 118 118 2,257 2,257
วิศวกรรมเครื่องกล 203 203 156 156 80 80 68 68 5 5 512 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 2 2 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 33 33 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 41 41 31 31 36 36 20 20 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 80 80 58 58 44 44 48 48 3 3 233 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 317 317 242 242 159 159 119 119 33 33 870 870
ปวส.ไฟฟ้า 40 40 28 28 4 4 72 72
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 40 14 14 6 6 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 9 9 1 1 44 44
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 37 37 27 27 23 23 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 47 47 35 35 33 33 13 13 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 84 84 61 61 60 60 45 45 9 9 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 52 46 46 37 37 18 18 153 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 118 121 121 69 69 57 57 43 43 408 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 41 41 55 55 18 18 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 77 77 66 66 69 69 57 57 25 25 294 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 163 163 136 136 79 79 52 52 37 37 467 467
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 30 30 1 1 72 72
ปวส.ช่างโลหะ 37 37 27 27 12 12 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 7 7 9 9 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 70 72 72 70 70 52 52 24 24 288 288
รวมทั้งหมด 801 801 655 655 387 387 296 296 118 118 2,257 2,257