ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 801 801 655 655 387 387 296 296 118 118 2,257 2,257
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 84 84 75 75 72 72 43 43 274 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 37 37 27 27 23 23 115 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 7 7 9 9 31 31
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 41 41 31 31 36 36 20 20 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 162 162 125 125 44 44 48 48 5 5 384 384
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 2 2 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 33 33 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 80 80 58 58 44 44 48 48 3 3 233 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 289 289 205 205 132 132 96 96 33 33 755 755
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 40 14 14 6 6 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 40 40 28 28 4 4 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 9 9 1 1 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 84 84 61 61 60 60 45 45 9 9 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 47 47 35 35 33 33 13 13 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 52 46 46 37 37 18 18 153 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 118 121 121 69 69 57 57 43 43 408 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 41 41 55 55 18 18 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 77 77 66 66 69 69 57 57 25 25 294 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 129 129 70 70 52 52 37 37 436 436
ปวส.ช่างโลหะ 37 37 27 27 12 12 76 76
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 30 30 1 1 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 70 72 72 70 70 52 52 24 24 288 288
รวมทั้งหมด 801 801 655 655 387 387 296 296 118 118 2,257 2,257