ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 41 241 282 45 200 245 40 148 188 43 110 153 3 12 15 172 711 883
บริหารธุรกิจ 41 118 159 45 84 129 40 78 118 43 78 121 3 1 4 172 359 531
บธ.บ.การจัดการ 91 91 68 68 58 58 59 59 1 1 277 277
บธ.บ.การตลาด 27 27 16 16 20 20 19 19 82 82
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 41 41 45 45 40 40 43 43 3 3 172 172
บัญชี 104 104 95 95 51 51 23 23 7 7 280 280
บช.บ.การบัญชี 104 104 95 95 51 51 23 23 7 7 280 280
ศิลปศาสตร์ 19 19 21 21 19 19 9 9 4 4 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 19 19 21 21 19 19 9 9 4 4 72 72
รวมทั้งหมด 41 241 282 45 200 245 40 148 188 43 110 153 3 12 15 172 711 883