ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 140 140 84 84 99 99 323 323
วิศวกรรมเครื่องกล 85 85 45 45 49 49 179 179
ปวส.ช่างยนต์ 50 50 18 18 18 18 86 86
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 35 35 27 27 31 31 93 93
วิศวกรรมไฟฟ้า 41 41 32 32 34 34 107 107
ปวส.ไฟฟ้า 23 23 16 16 10 10 49 49
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 18 18 16 16 24 24 58 58
วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 7 7 16 16 37 37
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 14 14 7 7 16 16 37 37
รวมทั้งหมด 140 140 84 84 99 99 323 323