ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 53 133 186 61 153 214 2 54 56 45 45 8 8 116 393 509
บริหารธุรกิจ 53 123 176 61 133 194 2 37 39 30 30 8 8 116 331 447
ปวส.การจัดการ 38 38 36 36 7 7 81 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 25 32 32 57 57
บธ.บ.การจัดการ 60 60 65 65 37 37 30 30 1 1 193 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 53 53 61 61 2 2 116 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 10 10 20 20 14 14 15 15 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 20 20 14 14 15 15 59 59
รวมทั้งหมด 53 133 186 61 153 214 2 54 56 45 45 8 8 116 393 509