ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 250 250 302 302 169 169 147 147 91 91 959 959
พืชศาสตร์ 58 58 73 73 50 50 32 32 22 22 235 235
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 23 23 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 49 49 50 50 50 50 32 32 22 22 203 203
วิทยาศาสตร์ 15 15 18 18 18 18 34 34 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 15 18 18 18 18 34 34 85 85
สัตวศาสตร์และประมง 108 108 124 124 54 54 62 62 22 22 370 370
ปวส.ประมง 10 10 11 11 2 2 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 17 17 1 1 33 33
วท.บ.ประมง 14 14 34 34 23 23 10 10 6 6 87 87
วท.บ.สัตวศาสตร์ 69 69 62 62 31 31 52 52 13 13 227 227
อุตสาหกรรมเกษตร 69 69 87 87 47 47 19 19 47 47 269 269
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 6 6 8 8
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 26 26 31 31 20 20 77 77
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 23 23 30 30 16 16 4 4 12 12 85 85
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17 17 20 20 31 31 15 15 1 1 84 84
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 14 14 15 15
รวมทั้งหมด 250 250 302 302 169 169 147 147 91 91 959 959