ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 120 120 113 113 97 97 32 32 10 10 372 372
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 85 85 74 74 97 97 32 32 288 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 32 32 35 35 8 8 105 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 24 24 16 16 31 31 15 15 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 26 26 31 31 9 9 97 97
วิศวกรรมเครื่องกล 35 35 39 39 10 10 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 35 35 39 39 10 10 84 84
รวมทั้งหมด 120 120 113 113 97 97 32 32 10 10 372 372