ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 120 120 113 113 97 97 32 32 10 10 372 372
วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 65 65 31 31 9 9 10 10 181 181
ปวส.ช่างยนต์ 35 35 39 39 10 10 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 26 26 31 31 9 9 97 97
วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 32 32 35 35 8 8 105 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 32 32 35 35 8 8 105 105
วิศวกรรมอุตสาหการ 24 24 16 16 31 31 15 15 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 24 24 16 16 31 31 15 15 86 86
รวมทั้งหมด 120 120 113 113 97 97 32 32 10 10 372 372