ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 228 1,171 1,399 173 1,463 1,636 170 1,117 1,287 123 723 846 18 85 103 712 4,559 5,271
บริหารธุรกิจ 228 679 907 173 892 1,065 170 604 774 123 475 598 18 40 58 712 2,690 3,402
ปวส.การตลาด 32 32 34 34 7 7 73 73
ปวส.การจัดการ 33 33 1 1 34 34
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 53 53 84 84 51 51 62 62 3 3 253 253
บธ.บ.การจัดการ 203 203 318 318 216 216 147 147 15 15 899 899
บธ.บ.การตลาด 288 288 246 246 160 160 136 136 14 14 844 844
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 103 103 177 177 177 177 130 130 587 587
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 228 228 173 173 170 170 123 123 18 18 712 712
บัญชี 310 310 388 388 348 348 172 172 41 41 1,259 1,259
ปวส.การบัญชี 36 36 75 75 6 6 117 117
บช.บ.การบัญชี 274 274 313 313 348 348 172 172 35 35 1,142 1,142
ศิลปศาสตร์ 182 182 183 183 165 165 76 76 4 4 610 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 125 125 120 120 122 122 76 76 4 4 447 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 57 57 63 63 43 43 163 163
รวมทั้งหมด 228 1,171 1,399 173 1,463 1,636 170 1,117 1,287 123 723 846 18 85 103 712 4,559 5,271