ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,133 1,133 1,304 1,304 826 826 645 645 67 67 693 693 4,668 4,668
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 80 80 107 107 111 111 78 78 67 67 65 65 508 508
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 29 35 35 29 29 28 28 27 27 14 14 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 41 41 45 45 41 41 35 35 46 46 228 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 31 31 37 37 9 9 5 5 2 2 115 115
วิศวกรรมเครื่องกล 251 251 285 285 161 161 153 153 191 191 1,041 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 34 34 3 3 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 23 23 33 33 31 31 18 18 37 37 142 142
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 94 94 123 123 113 113 116 116 87 87 533 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 64 60 60 32 32 156 156
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 30 30 17 17 19 19 95 95
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 5 5 5 5 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 413 413 490 490 324 324 231 231 190 190 1,648 1,648
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 29 9 9 38 38
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 41 41 1 1 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 75 75 55 55 29 29 159 159
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 101 101 124 124 141 141 90 90 50 50 506 506
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 97 97 106 106 78 78 105 105 54 54 440 440
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 30 30 29 29 47 47 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 72 72 98 98 105 105 36 36 311 311
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 8 8 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 125 125 141 141 127 127 71 71 82 82 546 546
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 33 30 30 24 24 27 27 12 12 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 92 92 111 111 103 103 44 44 70 70 420 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 264 264 281 281 103 103 112 112 165 165 925 925
ปวส.ช่างโลหะ 20 20 31 31 8 8 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 44 28 28 1 1 73 73
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 35 35 3 3 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 69 69 89 89 57 57 60 60 75 75 350 350
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 34 34 45 45 45 45 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 66 66 53 53 46 46 52 52 33 33 250 250
รวมทั้งหมด 1,133 1,133 1,304 1,304 826 826 645 645 67 67 693 693 4,668 4,668