ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,133 1,133 1,304 1,304 826 826 645 645 67 67 693 693 4,668 4,668
วิศวกรรมเครื่องกล 251 251 285 285 161 161 153 153 191 191 1,041 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 34 34 3 3 70 70
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 23 23 33 33 31 31 18 18 37 37 142 142
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 30 30 17 17 19 19 95 95
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 24 24
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 64 60 60 32 32 156 156
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 94 94 123 123 113 113 116 116 87 87 533 533
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 5 5 5 5 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 433 433 531 531 369 369 272 272 35 35 239 239 1,879 1,879
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 41 41 1 1 77 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 29 9 9 38 38
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 75 75 55 55 29 29 159 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 41 41 45 45 41 41 35 35 46 46 228 228
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 30 30 29 29 47 47 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 97 97 106 106 78 78 105 105 54 54 440 440
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 101 101 124 124 141 141 90 90 50 50 506 506
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 72 72 98 98 105 105 36 36 311 311
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 8 8 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 154 154 176 176 156 156 99 99 27 27 96 96 708 708
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 29 35 35 29 29 28 28 27 27 14 14 162 162
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 33 30 30 24 24 27 27 12 12 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 92 92 111 111 103 103 44 44 70 70 420 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 295 295 312 312 140 140 121 121 5 5 167 167 1,040 1,040
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 35 35 3 3 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 20 20 31 31 8 8 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 44 28 28 1 1 73 73
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 31 31 37 37 9 9 5 5 2 2 115 115
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 34 34 45 45 45 45 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 66 66 53 53 46 46 52 52 33 33 250 250
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 69 69 89 89 57 57 60 60 75 75 350 350
รวมทั้งหมด 1,133 1,133 1,304 1,304 826 826 645 645 67 67 693 693 4,668 4,668