ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 124 29 153 130 24 154 133 33 166 19 19 15 15 421 86 507
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 94 29 123 119 24 143 114 33 147 1 1 328 86 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 62 89 89 83 83 1 1 235 235
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 29 24 24 33 33 86 86
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 32 30 30 31 31 93 93
สหวิทยาการ 30 30 11 11 19 19 19 19 14 14 93 93
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 14 14 14 14
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 30 30 11 11 19 19 19 19 79 79
รวมทั้งหมด 124 29 153 130 24 154 133 33 166 19 19 15 15 421 86 507