ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 70 504 574 94 565 659 24 144 168 29 117 146 8 21 29 225 1,351 1,576
บริหารธุรกิจ 70 270 340 94 339 433 24 44 68 29 51 80 8 10 18 225 714 939
ปวส.การจัดการ 48 48 64 64 5 5 117 117
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 27 36 36 63 63
ปวส.การตลาด 15 15 27 27 2 2 44 44
บธ.บ.การจัดการ 131 131 130 130 27 27 45 45 3 3 336 336
บธ.บ.การตลาด 49 49 82 82 17 17 6 6 154 154
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 70 70 94 94 24 24 29 29 8 8 225 225
บัญชี 182 182 173 173 51 51 40 40 5 5 451 451
ปวส.การบัญชี 29 29 33 33 1 1 63 63
บช.บ.การบัญชี 153 153 140 140 51 51 40 40 4 4 388 388
ศิลปศาสตร์ 52 52 53 53 49 49 26 26 6 6 186 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 36 36 34 34 30 30 19 19 4 4 123 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 16 19 19 19 19 7 7 2 2 63 63
รวมทั้งหมด 70 504 574 94 565 659 24 144 168 29 117 146 8 21 29 225 1,351 1,576