ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 202 202 246 246 161 161 128 128 31 31 768 768
พืชศาสตร์ 7 7 110 110 74 74 48 48 23 23 262 262
ปวส.พืชศาสตร์ 16 16 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 65 65 40 40 25 25 9 9 139 139
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 27 27 34 34 23 23 14 14 104 104
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
เรียนรวม 169 169 169 169
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 134 134 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 122 122 53 53 32 32 3 3 210 210
ปวส.ประมง 8 8 8 8
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 9 1 1 10 10
วท.บ.ประมง 21 21 17 17 7 7 2 2 47 47
วท.บ.สัตวศาสตร์ 84 84 36 36 25 25 145 145
อุตสาหกรรมเกษตร 26 26 14 14 34 34 48 48 5 5 127 127
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 9 9 13 13
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 25 13 13 30 30 39 39 2 2 109 109
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 3 3 5 5
รวมทั้งหมด 202 202 246 246 161 161 128 128 31 31 768 768