ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 775 775 633 633 387 387 233 233 70 70 2,098 2,098
วิศวกรรมเครื่องกล 198 198 152 152 82 82 54 54 2 2 488 488
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 1 1 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 29 29 71 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 38 31 31 37 37 14 14 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 78 78 58 58 45 45 40 40 1 1 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 307 307 238 238 159 159 90 90 22 22 816 816
ปวส.ไฟฟ้า 39 39 28 28 2 2 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 37 14 14 6 6 57 57
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 9 9 41 41
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 37 37 27 27 15 15 107 107
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 37 45 45 35 35 24 24 7 7 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 82 61 61 60 60 36 36 7 7 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 52 44 44 37 37 15 15 148 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 111 115 115 67 67 53 53 32 32 378 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 40 40 49 49 9 9 98 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 71 71 66 66 67 67 53 53 23 23 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 159 159 128 128 79 79 36 36 14 14 416 416
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 27 27 1 1 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 35 35 25 25 4 4 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 6 6 9 9 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 70 70 70 70 36 36 9 9 253 253
รวมทั้งหมด 775 775 633 633 387 387 233 233 70 70 2,098 2,098