ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 2 ปี 3 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 36 36 26 26 62 62
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 36 36 26 26 62 62
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 36 36 26 26 62 62
รวมทั้งหมด 36 36 26 26 62 62