ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 236 236 277 277 141 141 109 109 8 8 771 771
พืชศาสตร์ 55 55 67 67 49 49 24 24 2 2 197 197
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 19 19 2 2 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 47 47 48 48 49 49 24 24 168 168
วิทยาศาสตร์ 14 14 15 15 16 16 12 12 57 57
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 14 15 15 16 16 12 12 57 57
สัตวศาสตร์และประมง 107 107 114 114 48 48 55 55 3 3 327 327
ปวส.ประมง 10 10 6 6 1 1 17 17
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 17 17 32 32
วท.บ.ประมง 14 14 33 33 18 18 10 10 75 75
วท.บ.สัตวศาสตร์ 68 68 58 58 30 30 45 45 2 2 203 203
อุตสาหกรรมเกษตร 60 60 81 81 28 28 18 18 3 3 190 190
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 6 6 7 7
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 25 25 28 28 1 1 54 54
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 23 23 28 28 10 10 4 4 2 2 67 67
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 19 19 18 18 14 14 61 61
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 236 236 277 277 141 141 109 109 8 8 771 771