ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 115 28 143 122 24 146 129 33 162 19 19 14 14 399 85 484
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 88 28 116 111 24 135 110 33 143 1 1 310 85 395
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 62 84 84 79 79 225 225
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 28 28 24 24 33 33 85 85
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 26 27 27 31 31 1 1 85 85
สหวิทยาการ 27 27 11 11 19 19 19 19 13 13 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 13 13 13 13
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 27 27 11 11 19 19 19 19 76 76
รวมทั้งหมด 115 28 143 122 24 146 129 33 162 19 19 14 14 399 85 484