ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 64 460 524 85 519 604 19 134 153 9 61 70 3 5 8 180 1,179 1,359
บริหารธุรกิจ 64 253 317 85 315 400 19 43 62 9 17 26 3 4 7 180 632 812
ปวส.การจัดการ 45 45 60 60 3 3 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 23 31 31 54 54
ปวส.การตลาด 12 12 25 25 37 37
บธ.บ.การจัดการ 126 126 125 125 27 27 17 17 1 1 296 296
บธ.บ.การตลาด 47 47 74 74 16 16 137 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 64 64 85 85 19 19 9 9 3 3 180 180
บัญชี 165 165 154 154 44 44 38 38 401 401
ปวส.การบัญชี 27 27 28 28 55 55
บช.บ.การบัญชี 138 138 126 126 44 44 38 38 346 346
ศิลปศาสตร์ 42 42 50 50 47 47 6 6 1 1 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 27 27 31 31 29 29 5 5 1 1 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 19 19 18 18 1 1 53 53
รวมทั้งหมด 64 460 524 85 519 604 19 134 153 9 61 70 3 5 8 180 1,179 1,359