ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 33 1 1 34 34
วิทยาศาสตร์ 33 33 1 1 34 34
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 33 33 33
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 33 33 1 1 34 34