ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 275 275 427 427 288 288 174 174 11 11 26 26 1,201 1,201
วิศวกรรมไฟฟ้า 153 153 233 233 163 163 65 65 11 11 8 8 633 633
ปวส.ไฟฟ้า 51 51 1 1 52 52
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18 18 11 11 39 39 9 9 11 11 2 2 90 90
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 37 37 2 2 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 12 14 14 19 19 14 14 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 110 110 97 97 96 96 42 42 3 3 348 348
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 57 57 110 110 60 60 66 66 18 18 311 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 57 90 90 60 60 66 66 18 18 291 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 65 65 84 84 65 65 43 43 257 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 9 22 22 18 18 16 16 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 62 62 47 47 27 27 192 192
รวมทั้งหมด 275 275 427 427 288 288 174 174 11 11 26 26 1,201 1,201