ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 89 413 502 100 430 530 31 169 200 22 156 178 5 4 9 247 1,172 1,419
บริหารธุรกิจ 89 205 294 100 217 317 31 55 86 22 60 82 5 1 6 247 538 785
ปวส.การจัดการ 33 33 58 58 91 91
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 46 46 62 62 108 108
บธ.บ.การจัดการ 95 95 60 60 30 30 30 30 1 1 216 216
บธ.บ.การตลาด 31 31 37 37 25 25 30 30 123 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 89 89 100 100 31 31 22 22 5 5 247 247
บัญชี 148 148 153 153 67 67 62 62 3 3 433 433
ปวส.การบัญชี 33 33 23 23 2 2 58 58
บช.บ.การบัญชี 115 115 130 130 67 67 62 62 1 1 375 375
ศิลปศาสตร์ 60 60 60 60 47 47 34 34 201 201
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 26 28 28 15 15 6 6 75 75
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 34 34 32 32 32 32 28 28 126 126
รวมทั้งหมด 89 413 502 100 430 530 31 169 200 22 156 178 5 4 9 247 1,172 1,419