ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 38 38 23 23 13 13 19 19 11 11 104 104
การออกแบบ 38 38 23 23 13 13 19 19 11 11 104 104
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 38 38 23 23 13 13 19 19 10 10 103 103
ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 38 38 23 23 13 13 19 19 11 11 104 104