ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 115 115 109 109 93 93 1 1 1 1 319 319
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 80 80 71 71 93 93 1 1 245 245
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 30 30 33 33 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 16 16 30 30 1 1 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 25 25 30 30 84 84
วิศวกรรมเครื่องกล 35 35 38 38 1 1 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 35 35 38 38 1 1 74 74
รวมทั้งหมด 115 115 109 109 93 93 1 1 1 1 319 319