ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 115 115 109 109 93 93 1 1 1 1 319 319
วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 63 63 30 30 1 1 158 158
ปวส.ช่างยนต์ 35 35 38 38 1 1 74 74
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 25 25 30 30 84 84
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 30 30 33 33 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 30 30 33 33 91 91
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 16 16 30 30 1 1 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 16 16 30 30 1 1 70 70
รวมทั้งหมด 115 115 109 109 93 93 1 1 1 1 319 319