ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 208 1,098 1,306 151 1,370 1,521 158 939 1,097 117 687 804 12 51 63 646 4,145 4,791
บริหารธุรกิจ 208 630 838 151 834 985 158 522 680 117 450 567 12 22 34 646 2,458 3,104
ปวส.การจัดการ 33 33 1 1 34 34
ปวส.การตลาด 30 30 28 28 4 4 62 62
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 48 48 74 74 49 49 59 59 230 230
บธ.บ.การจัดการ 190 190 303 303 200 200 142 142 7 7 842 842
บธ.บ.การตลาด 264 264 234 234 150 150 129 129 10 10 787 787
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 98 98 162 162 123 123 120 120 503 503
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 208 208 151 151 158 158 117 117 12 12 646 646
บัญชี 297 297 364 364 259 259 161 161 26 26 1,107 1,107
ปวส.การบัญชี 35 35 72 72 4 4 111 111
บช.บ.การบัญชี 262 262 292 292 259 259 161 161 22 22 996 996
ศิลปศาสตร์ 171 171 172 172 158 158 76 76 3 3 580 580
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 114 114 112 112 117 117 76 76 3 3 422 422
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 57 57 60 60 41 41 158 158
รวมทั้งหมด 208 1,098 1,306 151 1,370 1,521 158 939 1,097 117 687 804 12 51 63 646 4,145 4,791