ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,066 1,066 1,196 1,196 784 784 603 603 64 64 482 482 4,195 4,195
วิศวกรรมเครื่องกล 236 236 254 254 143 143 145 145 142 142 920 920
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 31 31 1 1 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 21 21 30 30 30 30 18 18 28 28 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 21 21 14 14 18 18 80 80
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 63 63 59 59 24 24 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 86 86 108 108 99 99 109 109 66 66 468 468
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 5 5 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 404 404 475 475 355 355 253 253 34 34 175 175 1,696 1,696
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 24 9 9 33 33
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 70 70 50 50 25 25 145 145
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 40 40 1 1 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 39 39 41 41 40 40 34 34 33 33 206 206
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 25 26 26 41 41 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 89 89 93 93 77 77 100 100 43 43 402 402
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 115 115 137 137 78 78 20 20 442 442
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 71 71 80 80 100 100 35 35 286 286
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 8 8 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 145 145 170 170 149 149 93 93 27 27 74 74 658 658
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 26 34 34 29 29 28 28 27 27 13 13 157 157
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 33 29 29 23 23 27 27 12 12 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 86 86 107 107 97 97 38 38 49 49 377 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 281 281 297 297 137 137 112 112 3 3 91 91 921 921
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 30 35 35 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 19 19 29 29 5 5 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 44 27 27 71 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 31 31 36 36 8 8 3 3 1 1 109 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 7 7 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 48 48 46 46 50 50 29 29 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 65 65 83 83 55 55 54 54 49 49 306 306
รวมทั้งหมด 1,066 1,066 1,196 1,196 784 784 603 603 64 64 482 482 4,195 4,195