ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,066 1,066 1,196 1,196 784 784 603 603 64 64 482 482 4,195 4,195
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 75 75 104 104 106 106 76 76 64 64 50 50 475 475
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 26 34 34 29 29 28 28 27 27 13 13 157 157
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 39 39 41 41 40 40 34 34 33 33 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 31 31 36 36 8 8 3 3 1 1 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 236 236 254 254 143 143 145 145 142 142 920 920
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 31 31 1 1 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 21 21 30 30 30 30 18 18 28 28 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 86 86 108 108 99 99 109 109 66 66 468 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 63 63 59 59 24 24 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 21 21 14 14 18 18 80 80
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 5 5 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 385 385 436 436 314 314 213 213 139 139 1,487 1,487
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 24 9 9 33 33
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 40 40 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 70 70 50 50 25 25 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 115 115 137 137 78 78 20 20 442 442
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 89 89 93 93 77 77 100 100 43 43 402 402
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 25 26 26 41 41 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 71 71 80 80 100 100 35 35 286 286
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 8 8 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 119 119 136 136 120 120 65 65 61 61 501 501
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 33 29 29 23 23 27 27 12 12 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 86 86 107 107 97 97 38 38 49 49 377 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 251 251 266 266 101 101 104 104 90 90 812 812
ปวส.ช่างโลหะ 19 19 29 29 5 5 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 44 27 27 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 30 35 35 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 65 65 83 83 55 55 54 54 49 49 306 306
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 7 7 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 48 48 46 46 50 50 29 29 234 234
รวมทั้งหมด 1,066 1,066 1,196 1,196 784 784 603 603 64 64 482 482 4,195 4,195