ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 324 97 421 315 80 395 373 96 469 319 80 399 96 96 67 17 84 1,494 370 1,864
การออกแบบ 163 163 148 148 206 206 162 162 32 32 711 711
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 59 59 68 68 84 84 72 72 24 24 307 307
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 55 55 43 43 59 59 43 43 2 2 202 202
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 49 49 37 37 63 63 47 47 6 6 202 202
เทคโนโลยีศิลป์ 64 64 74 74 65 65 67 67 14 14 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 42 42 46 46 48 48 49 49 13 13 198 198
ทล.บ.เซรามิก 22 22 28 28 17 17 18 18 1 1 86 86
ศิลปกรรม 97 97 80 80 96 96 80 80 17 17 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 97 97 80 80 96 96 80 80 17 17 370 370
สถาปัตยกรรม 97 97 93 93 102 102 90 90 96 96 21 21 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 7 7 7
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 31 31 33 33 37 37 32 32 31 31 14 14 178 178
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 66 66 60 60 65 65 58 58 65 65 314 314
รวมทั้งหมด 324 97 421 315 80 395 373 96 469 319 80 399 96 96 67 17 84 1,494 370 1,864