ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 459 522 83 519 602 19 133 152 9 61 70 3 5 8 177 1,177 1,354
บริหารธุรกิจ 63 253 316 83 315 398 19 43 62 9 17 26 3 4 7 177 632 809
ปวส.การจัดการ 45 45 60 60 3 3 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 24 31 31 55 55
ปวส.การตลาด 12 12 25 25 37 37
บธ.บ.การจัดการ 125 125 125 125 27 27 17 17 1 1 295 295
บธ.บ.การตลาด 47 47 74 74 16 16 137 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 63 83 83 19 19 9 9 3 3 177 177
บัญชี 164 164 154 154 43 43 38 38 399 399
ปวส.การบัญชี 27 27 28 28 55 55
บช.บ.การบัญชี 137 137 126 126 43 43 38 38 344 344
ศิลปศาสตร์ 42 42 50 50 47 47 6 6 1 1 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 27 27 31 31 29 29 5 5 1 1 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 19 19 18 18 1 1 53 53
รวมทั้งหมด 63 459 522 83 519 602 19 133 152 9 61 70 3 5 8 177 1,177 1,354