ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 177 177 224 224 145 145 69 69 15 15 630 630
พืชศาสตร์ 6 6 101 101 67 67 25 25 8 8 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 23 23 28 28 8 8 6 6 70 70
วท.บ.พืชศาสตร์ 62 62 39 39 17 17 2 2 120 120
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 149 149 149 149
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 25 25 25 25
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 124 124 124 124
สัตวศาสตร์และประมง 111 111 49 49 31 31 2 2 193 193
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
ปวส.ประมง 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 79 79 33 33 24 24 136 136
วท.บ.ประมง 18 18 16 16 7 7 2 2 43 43
อุตสาหกรรมเกษตร 22 22 12 12 29 29 13 13 5 5 81 81
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 22 22 11 11 25 25 5 5 2 2 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 8 8 12 12
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 4 4
รวมทั้งหมด 177 177 224 224 145 145 69 69 15 15 630 630