ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 188 188 266 266 39 39 493 493
วิศวกรรมเครื่องกล 60 60 93 93 25 25 178 178
ปวส.ช่างยนต์ 21 21 14 14 1 1 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 66 66 24 24 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 72 72 97 97 8 8 177 177
ปวส.ไฟฟ้า 27 27 18 18 2 2 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 79 79 6 6 130 130
วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 76 76 6 6 138 138
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 13 13 26 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 43 43 63 63 6 6 112 112
รวมทั้งหมด 188 188 266 266 39 39 493 493