ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 197 219 36 209 245 17 136 153 33 120 153 1 1 108 663 771
บริหารธุรกิจ 22 47 69 36 95 131 17 75 92 33 77 110 1 1 108 295 403
บธ.บ.การจัดการ 27 27 42 42 41 41 50 50 1 1 161 161
บธ.บ.การตลาด 20 20 53 53 34 34 27 27 134 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 36 36 17 17 33 33 108 108
บัญชี 77 77 114 114 48 48 31 31 270 270
บช.บ.การบัญชี 77 77 114 114 48 48 31 31 270 270
เรียนรวม 73 73 73 73
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 73 73 73 73
ศิลปศาสตร์ 13 13 12 12 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 12 12 25 25
รวมทั้งหมด 22 197 219 36 209 245 17 136 153 33 120 153 1 1 108 663 771