ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 758 758 696 696 403 403 214 214 151 151 2,222 2,222
วิศวกรรมเครื่องกล 184 184 185 185 85 85 24 24 25 25 503 503
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 40 40 6 6 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 36 36 9 9 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 37 37 30 30 8 8 109 109
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 72 72 55 55 16 16 10 10 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 284 284 270 270 180 180 86 86 27 27 847 847
ปวส.ไฟฟ้า 38 38 38 38 1 1 77 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 23 23 7 7 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 25 25 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 63 34 34 45 45 19 19 11 11 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 76 76 57 57 37 37 7 7 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 47 42 42 11 11 1 1 101 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 122 122 100 100 63 63 62 62 74 74 421 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 47 34 34 18 18 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 75 75 66 66 63 63 62 62 56 56 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 168 168 141 141 75 75 42 42 25 25 451 451
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 1 1 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 21 21 10 10 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 14 14 6 6 9 9 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 68 68 69 69 33 33 14 14 252 252
รวมทั้งหมด 758 758 696 696 403 403 214 214 151 151 2,222 2,222