ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 758 758 696 696 403 403 214 214 151 151 2,222 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 106 78 78 72 72 36 36 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 14 14 6 6 9 9 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 37 37 30 30 8 8 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 150 150 148 148 55 55 16 16 25 25 394 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 40 40 6 6 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 36 36 9 9 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 72 72 55 55 16 16 10 10 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 238 238 243 243 144 144 67 67 27 27 719 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 23 23 7 7 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 38 38 38 38 1 1 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 25 25 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 76 76 57 57 37 37 7 7 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 63 34 34 45 45 19 19 11 11 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 47 42 42 11 11 1 1 101 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 122 122 100 100 63 63 62 62 74 74 421 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 47 34 34 18 18 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 75 75 66 66 63 63 62 62 56 56 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 142 142 127 127 69 69 33 33 25 25 396 396
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 21 21 10 10 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 1 1 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 68 68 69 69 33 33 14 14 252 252
รวมทั้งหมด 758 758 696 696 403 403 214 214 151 151 2,222 2,222