ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 154 179 27 179 206 29 136 165 37 90 127 9 2 11 127 561 688
บริหารธุรกิจ 25 64 89 27 76 103 29 56 85 37 67 104 9 1 10 127 264 391
บธ.บ.การจัดการ 44 44 58 58 51 51 49 49 202 202
บธ.บ.การตลาด 20 20 18 18 5 5 18 18 1 1 62 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 27 27 29 29 37 37 9 9 127 127
บัญชี 77 77 86 86 60 60 4 4 227 227
บช.บ.การบัญชี 77 77 86 86 60 60 4 4 227 227
ศิลปศาสตร์ 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
รวมทั้งหมด 25 154 179 27 179 206 29 136 165 37 90 127 9 2 11 127 561 688