ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 262 262 225 225 142 142 137 137 25 25 791 791
พืชศาสตร์ 60 60 54 54 32 32 48 48 11 11 205 205
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 8 8 10 10 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 42 42 46 46 32 32 48 48 1 1 169 169
เรียนรวม 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 11 12 12 15 15 16 16 1 1 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 12 12 15 15 16 16 1 1 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 108 108 105 105 56 56 45 45 5 5 319 319
ปวส.ประมง 17 17 10 10 3 3 30 30
ปวส.สัตวศาสตร์ 29 29 14 14 2 2 45 45
วท.บ.ประมง 9 9 14 14 25 25 17 17 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 53 53 67 67 31 31 28 28 179 179
อุตสาหกรรมเกษตร 80 80 54 54 39 39 28 28 8 8 209 209
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 37 37 20 20 3 3 60 60
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 29 29 22 22 22 22 10 10 4 4 87 87
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 10 10 17 17 18 18 56 56
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 262 262 225 225 142 142 137 137 25 25 791 791