ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 973 973 1,016 1,016 791 791 625 625 62 62 667 667 4,134 4,134
วิศวกรรมเครื่องกล 193 193 227 227 156 156 135 135 208 208 919 919
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 33 33 11 11 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 21 21 30 30 30 30 16 16 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 27 27 19 19 14 14 16 16 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 45 45 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 103 80 80 107 107 91 91 107 107 488 488
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 7 7 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 391 391 378 378 317 317 253 253 34 34 252 252 1,625 1,625
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 98 62 62 19 19 179 179
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 46 46 17 17 38 38 38 38 34 34 34 34 207 207
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 37 37 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 83 83 90 90 66 66 83 83 417 417
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 113 113 92 92 113 113 77 77 34 34 429 429
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 76 76 72 72 14 14 230 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 2 2 8 8 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 127 127 142 142 163 163 130 130 28 28 40 40 630 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 28 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 153 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 32 31 31 29 29 24 24 5 5 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 87 87 101 101 77 77 24 24 356 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 262 262 269 269 155 155 107 107 167 167 960 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 14 14 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 29 29 29 29 6 6 1 1 93 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 74 74 56 56 48 48 46 46 40 40 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 105 105 65 65 78 78 55 55 64 64 367 367
รวมทั้งหมด 973 973 1,016 1,016 791 791 625 625 62 62 667 667 4,134 4,134