ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 298 86 384 320 90 410 309 76 385 371 96 467 89 89 76 28 104 1,463 376 1,839
การออกแบบ 142 142 160 160 144 144 205 205 29 29 680 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 36 36 60 60 65 65 84 84 15 15 260 260
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 58 58 46 46 37 37 63 63 10 10 214 214
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 42 42 54 54 42 42 58 58 4 4 200 200
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 71 71 64 64 72 72 64 64 13 13 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 52 52 43 43 45 45 47 47 9 9 196 196
ทล.บ.เซรามิก 19 19 21 21 27 27 17 17 4 4 88 88
ศิลปกรรม 86 86 90 90 76 76 96 96 28 28 376 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 86 86 90 90 76 76 96 96 28 28 376 376
สถาปัตยกรรม 85 85 96 96 93 93 102 102 89 89 34 34 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 19 19 19 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 31 31 33 33 37 37 31 31 15 15 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 50 65 65 60 60 65 65 58 58 298 298
รวมทั้งหมด 298 86 384 320 90 410 309 76 385 371 96 467 89 89 76 28 104 1,463 376 1,839