ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 193 215 36 210 246 17 142 159 33 120 153 3 3 108 668 776
บริหารธุรกิจ 22 46 68 36 96 132 17 76 93 33 77 110 3 3 108 298 406
บธ.บ.การจัดการ 27 27 43 43 41 41 50 50 3 3 164 164
บธ.บ.การตลาด 19 19 53 53 35 35 27 27 134 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 36 36 17 17 33 33 108 108
บัญชี 76 76 114 114 53 53 31 31 274 274
บช.บ.การบัญชี 76 76 114 114 53 53 31 31 274 274
เรียนรวม 71 71 71 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 71 71 71 71
ศิลปศาสตร์ 13 13 12 12 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 12 12 25 25
รวมทั้งหมด 22 193 215 36 210 246 17 142 159 33 120 153 3 3 108 668 776