ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 64 294 358 87 392 479 46 207 253 29 168 197 8 25 33 234 1,086 1,320
บริหารธุรกิจ 64 116 180 87 190 277 46 66 112 29 54 83 8 19 27 234 445 679
ปวส.การจัดการ 31 31 5 5 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 45 12 12 57 57
บธ.บ.การจัดการ 74 74 85 85 33 33 29 29 1 1 222 222
บธ.บ.การตลาด 42 42 29 29 33 33 25 25 1 1 130 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 64 64 87 87 46 46 29 29 8 8 234 234
บัญชี 116 116 147 147 83 83 67 67 5 5 418 418
ปวส.การบัญชี 33 33 2 2 35 35
บช.บ.การบัญชี 116 116 114 114 83 83 67 67 3 3 383 383
ศิลปศาสตร์ 62 62 55 55 58 58 47 47 1 1 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 24 24 24 26 26 15 15 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 38 38 31 31 32 32 32 32 1 1 134 134
รวมทั้งหมด 64 294 358 87 392 479 46 207 253 29 168 197 8 25 33 234 1,086 1,320