ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 756 756 693 693 403 403 257 257 201 201 2,310 2,310
วิศวกรรมเครื่องกล 184 184 185 185 85 85 28 28 28 28 510 510
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 40 40 6 6 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 36 36 10 10 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 37 37 30 30 8 8 109 109
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 72 72 55 55 20 20 12 12 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 283 283 267 267 180 180 100 100 36 36 866 866
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 23 23 7 7 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 24 24 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 47 42 42 17 17 1 1 107 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 63 34 34 45 45 19 19 11 11 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 45 45 16 16 261 261
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 121 121 100 100 63 63 62 62 86 86 432 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 47 34 34 27 27 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 74 66 66 63 63 62 62 59 59 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 168 168 141 141 75 75 67 67 51 51 502 502
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 21 21 16 16 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 7 7 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 14 14 6 6 9 9 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 68 68 69 69 58 58 28 28 291 291
รวมทั้งหมด 756 756 693 693 403 403 257 257 201 201 2,310 2,310