ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 262 262 225 225 144 144 138 138 29 29 798 798
พืชศาสตร์ 60 60 54 54 32 32 49 49 12 12 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 8 8 10 10 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 42 42 46 46 32 32 49 49 2 2 171 171
เรียนรวม 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 11 12 12 15 15 16 16 2 2 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 12 12 15 15 16 16 2 2 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 108 108 105 105 56 56 45 45 6 6 320 320
ปวส.ประมง 17 17 10 10 3 3 30 30
ปวส.สัตวศาสตร์ 29 29 14 14 3 3 46 46
วท.บ.ประมง 9 9 14 14 25 25 17 17 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 53 53 67 67 31 31 28 28 179 179
อุตสาหกรรมเกษตร 80 80 54 54 41 41 28 28 9 9 212 212
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 37 37 20 20 3 3 60 60
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 29 29 22 22 23 23 10 10 5 5 89 89
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 10 10 18 18 18 18 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 262 262 225 225 144 144 138 138 29 29 798 798