ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 52 52 106 106 71 71 2 2 20 20 251 251
วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 58 58 25 25 2 2 20 20 145 145
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 20 20 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 26 26 25 25 2 2 61 61
วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 26 26 30 30 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 26 26 30 30 67 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 22 22 16 16 39 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 22 22 16 16 39 39
รวมทั้งหมด 52 52 106 106 71 71 2 2 20 20 251 251