ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 972 972 1,016 1,016 792 792 651 651 62 62 801 801 4,294 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 102 70 70 100 100 73 73 62 62 56 56 463 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 28 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 46 46 17 17 38 38 38 38 34 34 44 44 217 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 29 29 29 29 6 6 1 1 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 192 192 227 227 156 156 143 143 258 258 976 976
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 33 33 12 12 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 25 21 21 30 30 30 30 19 19 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 103 80 80 107 107 99 99 127 127 516 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 27 27 19 19 14 14 18 18 107 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 345 345 361 361 279 279 228 228 230 230 1,443 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 98 62 62 20 20 180 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 113 113 92 92 113 113 83 83 38 38 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 83 83 90 90 70 70 86 86 424 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 38 38 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 76 76 75 75 17 17 236 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 2 2 8 8 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 118 118 131 131 106 106 40 40 494 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 32 31 31 29 29 24 24 5 5 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 87 87 102 102 82 82 35 35 373 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 234 234 240 240 126 126 101 101 217 217 918 918
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 18 18 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 105 105 65 65 78 78 55 55 79 79 382 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 74 74 56 56 48 48 46 46 72 72 296 296
รวมทั้งหมด 972 972 1,016 1,016 792 792 651 651 62 62 801 801 4,294 4,294