ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 60 476 536 60 440 500 26 233 259 16 122 138 1 23 24 163 1,294 1,457
บริหารธุรกิจ 60 254 314 60 262 322 26 84 110 16 44 60 1 16 17 163 660 823
ปวส.การจัดการ 38 38 45 45 6 6 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 1 1 33 33
ปวส.การตลาด 28 28 12 12 8 8 48 48
บธ.บ.การจัดการ 111 111 137 137 59 59 29 29 1 1 337 337
บธ.บ.การตลาด 66 66 47 47 25 25 15 15 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60 26 26 16 16 1 1 163 163
บัญชี 181 181 141 141 99 99 31 31 6 6 458 458
ปวส.การบัญชี 23 23 23 23 2 2 48 48
บช.บ.การบัญชี 158 158 118 118 99 99 31 31 4 4 410 410
ศิลปศาสตร์ 41 41 37 37 50 50 47 47 1 1 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30 30 23 23 31 31 29 29 1 1 114 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 14 14 19 19 18 18 62 62
รวมทั้งหมด 60 476 536 60 440 500 26 233 259 16 122 138 1 23 24 163 1,294 1,457