ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 140 140 179 179 112 112 131 131 14 14 576 576
พืชศาสตร์ 42 42 74 74 29 29 54 54 5 5 204 204
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 7 7 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10 10 5 5 15 15 17 17 3 3 50 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 22 61 61 14 14 37 37 2 2 136 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 51 51 85 85 73 73 49 49 5 5 263 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 10 10 2 2 23 23
ปวส.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 19 19 58 58 57 57 33 33 167 167
วท.บ.ประมง 14 14 13 13 16 16 16 16 1 1 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 47 47 20 20 10 10 28 28 4 4 109 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 42 17 17 10 10 24 24 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 140 140 179 179 112 112 131 131 14 14 576 576