ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 140 140 179 179 112 112 131 131 14 14 576 576
พืชศาสตร์ 42 42 74 74 29 29 54 54 5 5 204 204
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 7 7 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 22 61 61 14 14 37 37 2 2 136 136
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10 10 5 5 15 15 17 17 3 3 50 50
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 51 51 85 85 73 73 49 49 5 5 263 263
ปวส.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 10 10 2 2 23 23
วท.บ.ประมง 14 14 13 13 16 16 16 16 1 1 60 60
วท.บ.สัตวศาสตร์ 19 19 58 58 57 57 33 33 167 167
อุตสาหกรรมเกษตร 47 47 20 20 10 10 28 28 4 4 109 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 42 17 17 10 10 24 24 93 93
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 140 140 179 179 112 112 131 131 14 14 576 576