ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 37 37 177 177 144 144 358 358
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 57 57 55 55 120 120
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 18 18 12 12 38 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 33 33 72 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 71 71 36 36 125 125
ปวส.ไฟฟ้า 18 18 26 26 1 1 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 35 35 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 11 49 49 53 53 113 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 10 10 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 53 53 92 92
รวมทั้งหมด 37 37 177 177 144 144 358 358