ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 733 733 675 675 398 398 252 252 1 1 197 197 2,256 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 102 76 76 71 71 36 36 1 1 286 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 27 27 36 36 19 19 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 13 13 6 6 9 9 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 36 36 29 29 8 8 1 1 107 107
วิศวกรรมเครื่องกล 147 147 146 146 53 53 20 20 28 28 394 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 35 35 10 10 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 72 72 53 53 20 20 12 12 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 227 227 234 234 144 144 81 81 36 36 722 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 34 19 19 7 7 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 37 37 38 38 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 23 23 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 74 74 57 57 45 45 16 16 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 34 34 45 45 19 19 11 11 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 42 42 17 17 1 1 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 118 97 97 61 61 57 57 82 82 415 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 46 34 34 25 25 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 72 63 63 61 61 57 57 57 57 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 139 139 122 122 69 69 58 58 51 51 439 439
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 20 20 16 16 69 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 40 40 38 38 7 7 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 64 64 69 69 58 58 28 28 285 285
รวมทั้งหมด 733 733 675 675 398 398 252 252 1 1 197 197 2,256 2,256