ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 250 250 224 224 144 144 138 138 29 29 785 785
พืชศาสตร์ 60 60 54 54 32 32 49 49 12 12 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 19 19 8 8 10 10 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 41 46 46 32 32 49 49 2 2 170 170
เรียนรวม 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 11 12 12 15 15 16 16 2 2 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 12 12 15 15 16 16 2 2 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 101 101 104 104 56 56 45 45 6 6 312 312
ปวส.ประมง 15 15 10 10 3 3 28 28
ปวส.สัตวศาสตร์ 26 26 14 14 3 3 43 43
วท.บ.ประมง 9 9 14 14 25 25 17 17 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 51 51 66 66 31 31 28 28 176 176
อุตสาหกรรมเกษตร 75 75 54 54 41 41 28 28 9 9 207 207
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 31 31 20 20 3 3 54 54
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 31 31 22 22 23 23 10 10 5 5 91 91
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 10 10 18 18 18 18 56 56
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 250 250 224 224 144 144 138 138 29 29 785 785