ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 283 84 367 321 88 409 307 75 382 369 95 464 89 89 85 31 116 1,454 373 1,827
การออกแบบ 133 133 160 160 144 144 204 204 32 32 673 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 35 60 60 65 65 84 84 15 15 259 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 35 35 54 54 42 42 58 58 5 5 194 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 57 57 46 46 37 37 62 62 12 12 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 66 66 65 65 70 70 63 63 15 15 279 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 51 51 45 45 44 44 46 46 10 10 196 196
ทล.บ.เซรามิก 15 15 20 20 26 26 17 17 5 5 83 83
ศิลปกรรม 84 84 88 88 75 75 95 95 31 31 373 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 84 88 88 75 75 95 95 31 31 373 373
สถาปัตยกรรม 84 84 96 96 93 93 102 102 89 89 38 38 502 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 22 22 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 34 31 31 33 33 37 37 31 31 16 16 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 50 65 65 60 60 65 65 58 58 298 298
รวมทั้งหมด 283 84 367 321 88 409 307 75 382 369 95 464 89 89 85 31 116 1,454 373 1,827