ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 127 29 156 96 27 123 118 23 141 19 19 9 9 369 79 448
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 119 29 148 74 27 101 108 23 131 301 79 380
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 29 21 21 27 27 77 77
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 29 27 27 23 23 79 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 90 90 53 53 81 81 224 224
สหวิทยาการ 8 8 22 22 10 10 19 19 9 9 68 68
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 8 8 22 22 10 10 19 19 3 3 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 127 29 156 96 27 123 118 23 141 19 19 9 9 369 79 448