ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 55 449 504 60 427 487 26 221 247 16 122 138 1 24 25 158 1,243 1,401
บริหารธุรกิจ 55 241 296 60 260 320 26 84 110 16 44 60 1 16 17 158 645 803
ปวส.การจัดการ 35 35 45 45 6 6 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 21 21 1 1 32 32
ปวส.การตลาด 26 26 12 12 8 8 46 46
บธ.บ.การจัดการ 108 108 135 135 59 59 29 29 1 1 332 332
บธ.บ.การตลาด 62 62 47 47 25 25 15 15 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 55 55 60 60 26 26 16 16 1 1 158 158
บัญชี 173 173 132 132 87 87 31 31 7 7 430 430
ปวส.การบัญชี 23 23 23 23 2 2 48 48
บช.บ.การบัญชี 150 150 109 109 87 87 31 31 5 5 382 382
ศิลปศาสตร์ 35 35 35 35 50 50 47 47 1 1 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 26 21 21 31 31 29 29 1 1 108 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 14 14 19 19 18 18 60 60
รวมทั้งหมด 55 449 504 60 427 487 26 221 247 16 122 138 1 24 25 158 1,243 1,401