ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 194 216 36 209 245 17 142 159 33 120 153 3 3 108 668 776
บริหารธุรกิจ 22 47 69 36 100 136 17 76 93 33 77 110 3 3 108 303 411
บธ.บ.การจัดการ 27 27 43 43 41 41 50 50 3 3 164 164
บธ.บ.การตลาด 20 20 57 57 35 35 27 27 139 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 36 36 17 17 33 33 108 108
บัญชี 75 75 109 109 53 53 31 31 268 268
บช.บ.การบัญชี 75 75 109 109 53 53 31 31 268 268
เรียนรวม 72 72 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 72 72 72 72
ศิลปศาสตร์ 13 13 12 12 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 12 12 25 25
รวมทั้งหมด 22 194 216 36 209 245 17 142 159 33 120 153 3 3 108 668 776