ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 2 2 1 1 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 2
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 2 2 1 1 3 3